Direktivata na es v k shhata

Директивата ATEX в полската правна система беше въведена на 28 юли 2003 г. Тя се свежда до продукти, предназначени за операции в зони, които са в опасност от експлозия. Въпросните продукти трябва да отговарят на строги изисквания, но не за безопасност, а за здравеопазване. Директивата ATEX съдържа процедури за оценка на съответствието.

При издаването на разпоредбите на разглеждания нормативен акт, нивото на безопасност и допълнително комбинирано с последното, всички процедури за оценка се обуславят главно от нивото на заплаха за средата, в която ще играе даденото ястие.Директивата ATEX определя строгите изисквания, които един продукт трябва да изпълнява, за да може да се свързва в потенциално експлозивни зони. Но коя е зоната? Първо, става дума за каменни въглища, където има значителен риск от експлозия на метан или въглищен прах.

Директивата ATEX има детайлно разделение на устройства на въже. Има двама от тях. В първоначалния клас се считат устройства, които могат да бъдат намерени в подземните рудници и върху повърхности, които могат да бъдат изложени на риск от експлозия на метан. Втората група се прехвърля към устройства, които се вземат на тези места и които могат да бъдат изложени на риск от експлозивна атмосфера.

http://bg.healthymode.eu/burnbooster-efektivna-i-bezopasna-gorelka-za-maznini/

Настоящата директива определя съществените изисквания за цялото оборудване в зони с опасност от експлозия на метан / въглищен прах. И по-общи изисквания могат да бъдат открити с хармонизирани стойности.

Трябва да се има предвид, че съдове, подобни на тези в близост до потенциално експлозивна атмосфера, трябва да бъдат маркирани със знака CE. Идентификационният номер на нотифицирания орган следва да бъде върнат зад марката, която трябва да бъде ясна, видима, неразрушима и четлива.

Нотифициращият орган проучва целия организъм на защита или едно ястие със задължението да осигури съответствие с основните правила и очаквания на директивата. Следва също да се припомни, че от 20 април 2016 г. настоящата директива ще бъде заменена с новата информация ATEX 2014/34 / EU.